ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ
Company Emergency Response Team

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะด้านการผจญเพลิง กู้ชีพ กู้ภัยให้กับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท

2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท สามารถใช้เทคนิคต่างๆจากการเรียน นำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

3. เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

  • ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท
  • จป.ทุกระดับ
  • พนักงานผู้สนใจ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน