การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
First Aid & CPR/AED

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาล ภายในองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

2.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

หัวข้ออบรม (ทฤษฎี/ฝึกปฏิบัติ รวม 6 ชั่วโมง)

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

– หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล

– การประเมินสถานการณ์และการประเมินผู้บาดเจ็บ

– การปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผลเบื้องต้น

– การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่อาการเป็นลม ชัก ทางเดินหายใจอุดกั้น

– การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ถูกไฟดูด ไฟไหม้ ตกจากที่สูง

– การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ

– การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ได้รับสารพิษ และสิ่งแปลกปลอม

2. การกู้ชีวิตเบื้องต้น (Basic Life Support)

– การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

– หลักการกู้ชีวิตเบื้องต้น

– การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น

-การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

– สาธิตการกู้ชีวิต (CPR/AED)

– ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตกับหุ่น

– ทดสอบ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี