ประวัติบริษัท

Company Profile

บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย  การป้องกันและระงับอุบัติภัยและการจัดการสารเคมี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 400 บริษัท ทั่วประเทศ อาทิ เช่น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) , บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น  โดยหน้าที่สำคัญของ ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ คือ การให้บริการอบรมความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการสารเคมี และงานที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้บริการซื้อ-ขายอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย
บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นสมาชิกสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA  สมาชิกสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA  สมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) สมาชิกทีมฉุกเฉินแห่งชาติ