การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี เชิงปฏิบัติการ Hazardous Material Incident Response Stage 1

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เนื่องจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ซึ่งแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการหกรั่วไหล การเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด สามารถสร้างความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานและผู้รับผิดชอบในการใช้งาน จัดการ จัดเก็บสารเคมี มีความรู้เรื่องสารเคมีและทักษะในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจำแนกสารเคมีอันตราย ตามมาตรฐานสากลได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย (EGR Book) ได้

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุเบื้องต้น Basic Incident Command System

หัวข้อการอบรม / ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

 • ทดสอบก่อนเรียน
 • ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี
 • การจำแนกสารเคมีตามมาตรฐานสากล
 • ฉลากและสัญลักษณ์
 • การค้นหาข้อมูลของสารเคมี ณ จุดเกิดเหตุ
 • Emergency Response Guide Book
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • ในงานกู้ภัยสารเคมี
 • Incident Command System / ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
 • เขตควบคุมอันตราย
 • ฝึกตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล เสมือนจริง โดยใช้ HMIR Technique

ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ รับมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Hazardous Materials Incident Response Stage1 : HMIRS1