ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจกฎการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความคาดหวังต่อผู้เข้ารับการอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง และลดอุบัติเหตุในการทำงานบนที่สูงให้เป็นศูนย์ได้

หัวข้ออบรม ( ทฤษฎี – ฝึกปฏิบัติ)

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

– อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

– หลักการป้องกันการตก

– การคำนวนระยะการตกและการบาดเจ็บ

– หลักการช่วยเหลือเบื้องต้น

วิทยากรและครูฝึก

1. อาจารย์วิทยา กันวิเศษ วท.บ.วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง มากกว่า 15 ปี

2.อาจารย์อารยา ดำช่วย วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย

3.อาจารย์อักษร  วงศ์ศรี วท.บ.วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง มากกว่า 15 ปี

4.ครูฝึกกู้ชีพ ประจำสถาบันการดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี ดี เอส ซี

ผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน จะได้รับวุฒิบัตร