เทคนิคการผจญเพลิง
Technical Firefighting

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะด้านการผจญเพลิง กู้ชีพ กู้ภัยให้กับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท

2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท สามารถใช้เทคนิคต่างๆจากการเรียน นำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

3. เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท

2. จป.ทุกระดับ

3. พนักงานผู้สนใจ

ตารางสอน (ระยะเวลาอบรม 1 วัน (ไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น))

08.30 – 08.45   ลงทะเบียน

08.45 – 09.00   เปิดการอบรม

09.00 – 10.30   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เป็น 3 กลุ่ม

– กลุ่มที่ 1 ฝึกการ SCBA

– กลุ่มที่ 2 ฝึกการช่วยชีวิต ฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED และการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามมาตรฐาน AHA Version 2015

– กลุ่มที่ 3 ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ โดยใช้อุปกรณ์สนาม

10.30 – 10.45   พักเบรค

10.45 – 12.00   ฝึกปฏิบัติการใช้เงื่อนเชือก -ฝึกการค้นหาในอาคาร

12.00 – 13.00   พักกลางวัน

13.00 – 13.30   ฝึกปฏิบัติการจัดการคนหมู่มากในสถานที่เกิดเหตุ

13.30 – 14.30   ฝึกปฏิบัติ SOP สำหรับทีมดับเพลิงประจำโรงงาน

14.30 – 14.45   พักเบรค

14.45 – 16.30   ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้คนน้อย เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จากแก๊ส สรุป – ประเมินผล และตอบข้อซักถาม

ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่าน จะได้รับใบวุฒิบัตร หลักสูตร เทคนิคการผจญเพลิง